Odmowa odpowiedzialności

Wstęp

Ta sekcja reguluje korzystanie z tej Witryny; Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na „Zrzeczenie się odpowiedzialności”. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z postanowień Zastrzeżenia, nie korzystaj z tej Witryny.

Odpowiedzialność za zawartość strony

Jako usługodawca odpowiadamy za treść własnych materiałów na tej stronie w ramach ogólnych przepisów prawa. Jako usługodawca nie mamy obowiązku monitorowania informacji powielanych lub przechowywanych przez osoby trzecie ani sprawdzania ich pod kątem zgodności z prawem. Nie dotyczy to w żaden sposób obowiązków dotyczących usunięcia lub zablokowania dostępu do informacji, które określają przepisy powszechnie obowiązujące. Odpowiednia odpowiedzialność może powstać dopiero z chwilą uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu. Po uzyskaniu informacji o naruszeniach niezwłocznie usuniemy takie materiały.

Odpowiedzialność za linki

Nasza strona internetowa zawiera zewnętrzne linki do stron internetowych należących do osób trzecich i nie mamy wpływu na ich zawartość. W związku z tym nie odpowiadamy za treść prezentowanych tam materiałów. Za treść stron, do których prowadzą łącza, zawsze odpowiada ich właściciel. W przypadku umieszczania linków zewnętrznych do innych stron internetowych sprawdzana była ich zawartość pod kątem zgodności z przepisami prawa. W momencie publikacji linków nie stwierdzono żadnych naruszeń. Jednak stała kontrola nad treścią stron, do których przejście odbywa się za pośrednictwem linków, z wyjątkiem przypadków określonych oznak przestępstwa, nie jest możliwa. Po uzyskaniu informacji o naruszeniach niezwłocznie usuniemy takie linki.

Prawo autorskie

Wszystkie materiały i prace prezentowane przez właściciela serwisu na wszystkich jego stronach są chronione niemieckim prawem autorskim. Jakiekolwiek ich wykorzystanie, np. powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie itp. wykraczające poza zakres prawa autorskiego, jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie stron witryny mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych. Jeżeli materiały na tej stronie nie zostały przygotowane przez właściciela strony, to podlegają one prawom autorskim osób trzecich. Materiałom osób trzecich towarzyszy wskazanie ich właściciela. Jeśli znajdziesz jakiekolwiek naruszenie praw autorskich, daj nam znać. Po uzyskaniu informacji o naruszeniach niezwłocznie usuniemy takie materiały.

Licencja na korzystanie z Witryny

Możesz przeglądać, pobierać w celu buforowania i drukować zawartość stron Witryny, pod warunkiem, że:

Nie możesz publikować tych materiałów (w tym publikacji na innych stronach internetowych), powielać ani przesyłać ich do jakichkolwiek prywatnych lub publicznych elektronicznych systemów wyszukiwania. (Administracja Witryny wspiera uczciwe wykorzystanie materiałów Witryny do celów edukacyjnych / niekomercyjnych).

Nie możesz powielać, kopiować, reprodukować, sprzedawać, odsprzedawać ani w inny sposób wykorzystywać tej Witryny do celów komercyjnych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Zastrzeżenie

Informacje na tej stronie są udostępniane nieodpłatnie, a korzystając z tej strony, zgadzasz się zrzec się wszelkich roszczeń wobec nas w związku z zawartością tej strony.

Chociaż Administracja Witryny dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poprawność informacji publikowanych w Witrynie, Administracja Witryny nie gwarantuje ich dokładności i poprawności; Administracja Witryny nie ponosi również odpowiedzialności za działanie i dostępność Witryny oraz jej aktualizację.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie wiążemy się żadnymi oświadczeniami ani gwarancjami (w tym między innymi wymogami prawnymi dotyczącymi jakości, przydatności do określonego celu, rozsądnej staranności i umiejętności)

Odpowiedzialność Administracji Witryny jest ograniczona i wyłączona w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności za koszty, straty lub szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z działań regulowanych niniejszym Zastrzeżeniem lub związanych z korzystaniem z Witryny, w tym między innymi utracone zyski, kontrakty, wartość firmy, dane, dochody, dochodów lub gospodarki.

Jednak nic w ramach niniejszego Zastrzeżenia nie ogranicza odpowiedzialności Administracji Witryny za oszustwo, obrażenia ciała lub śmierć spowodowane karnym zaniedbaniem Administracji Witryny, jak również wszelkiej innej odpowiedzialności, której nie można ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.

Korzystanie z Forum/Komentowanie

Nie możesz korzystać z Witryny w jakikolwiek sposób, który mógłby spowodować uszkodzenie, niedziałanie lub niedostępność Witryny.

Zabronione jest korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób, który bezpośrednio lub pośrednio prowadzi do naruszenia prawa, wyrządzenia szkody lub popełnienia czynów niezgodnych z prawem.

Nie możesz używać tej Witryny do celów marketingowych bez pisemnej zgody Administracji Witryny.

Nie możesz używać tej Witryny do celów masowych lub spamu.

Nie możesz używać tej Witryny do kopiowania, rozpowszechniania lub przesyłania jakichkolwiek nielegalnych materiałów lub innych materiałów, które mogłyby stanowić podstawę ścigania na mocy prawa angielskiego lub innego obowiązującego prawa. Wszystkie materiały, które kopiujesz, rozpowszechniasz i przesyłasz za pośrednictwem tej Witryny, nie mogą być dyskryminujące, obsceniczne, obraźliwe ani nienawistne. Materiały te nie mogą naruszać niczyich praw własności intelektualnej, praw do prywatności, zawierać wezwań do działań niezgodnych z prawem. Materiały nie mogą być pornograficzne, poniżające, zawierające groźby lub celowo wprowadzające w błąd.

Administracja Witryny zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do usunięcia wszelkich materiałów opublikowanych na tej Witrynie, zamrożenia lub usunięcia Twojego konta osobistego, ograniczenia dostępu do Witryny lub wszczęcia działań prawnych przeciwko Tobie.

W odniesieniu do wszystkich materiałów opublikowanych przez Ciebie na tej Stronie, udzielasz Administracji Strony uniwersalnego, nieodwołalnego, niewybuchowego, wolnego od zobowiązań prawa do używania, powielania, adaptacji, publikowania, tłumaczenia i rozpowszechniania ich za pośrednictwem dowolnej formy komunikacji i nadawania , a także prawo do sublicencji.

Zmiany w Zastrzeżeniu

Administracja Witryny może w dowolnym momencie zmienić Zastrzeżenie. Prosimy o regularne przeglądanie Zastrzeżenia.

Wyczerpujące wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności jest wyczerpujące w odniesieniu do korzystania z Witryny i ma pierwszeństwo przed wszelkimi innymi umowami dotyczącymi korzystania z Witryny. (9) Pole prawne – wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane zgodnie z zasadami prawa australijskiego.

Nasze kontakty

Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail podanego na stronie „Kontakt”.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.