Site icon GEO Polityka

Biznes złagodził negatywne oceny działalności gospodarczej – badanie przedsiębiorstw w lutym

W lutym firma złagodziła negatywne oceny bieżących wyników i perspektyw swojej działalności. Świadczy o tym miesięczny wskaźnik oczekiwań aktywności gospodarczej (IODA) wyliczany przez Narodowy Bank Polski, z wyjątkiem przymusowej przerwy w okresie marzec – maj 2022 roku.

Przeczytaj stronę „Ministerstwo Finansów” na Facebooku: główne aktualności finansowe

W lutym 2024 r. IOD wzrósł do 47,5 z 41,0 w styczniu.

„Jednocześnie duże zagrożenia bezpieczeństwa, opóźnienia w otrzymaniu finansowania zewnętrznego, problemy logistyczne związane z blokadą zachodniej granicy, słaby popyt inwestycyjny, znaczny niedobór wykwalifikowanej kadry, a także sezonowe osłabienie aktywności gospodarczej na początek roku w dalszym ciągu ograniczał aktywność gospodarczą przedsiębiorstw i negatywnie wpływał na ich oczekiwania” – stwierdził regulator w komunikacie.

Przedsiębiorstwa handlowe

Jedyne przedsiębiorstwa handlowe wśród ankietowanych sektorów, które pozytywnie oceniły swoją działalność gospodarczą ze względu na zmniejszenie presji inflacyjnej, utrzymanie stabilności rynku walutowego i ugruntowany popyt konsumpcyjny: indeks sektorowy wzrósł w lutym do 50,1 z 38,9 w styczniu.

W przeciwieństwie do dwóch poprzednich miesięcy spółki handlowe przewidywały wzrost wolumenu obrotów handlowych i zakupów towarów na sprzedaż, a także poprawiły szacunki salda towarów na sprzedaż.

W wyniku wzrost kosztów logistyki w związku z blokadą zachodniej granicy, respondenci spodziewali się znacznego wzrostu kosztów towarów kupowanych na sprzedaż, jednocześnie osłabiając szacunki spadku marż handlowych.

Przedsiębiorstwa przemysłowe

Przedsiębiorstwa przemysłowe złagodziły, ale utrzymały pesymistyczne oczekiwania co do wyników swojej działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę wysokie ryzyko bezpieczeństwa i problemy logistyczne w związku z blokadą zachodniej granicy: wskaźnik sektorowy w lutym wyniósł 48,3 (w styczniu – 43,7).

< p>W odróżnieniu od poprzedniego miesiąca respondenci przewidywali wzrost wolumenów produkcji. Negatywne oceny złagodniały zarówno pod względem wolumenu nowych zamówień na produkty, w tym w eksporcie, jak i sald wyrobów gotowych.

Prognozy dotyczące zmniejszenia wolumenu produkcji w toku oraz zapasów surowców i materiałów pozostały niezmienione. Na tle słabnących oczekiwań na wzrost cen surowców i materiałów przemysłowcy przewidywali wolniejszy wzrost cen własnych produktów.

Przedsiębiorstwa sektora usług

Przedsiębiorstwa sektora usług również osłabły, ale podtrzymały negatywne oceny swoich perspektyw gospodarczych. Biorąc pod uwagę zwiększone ryzyko bezpieczeństwa, zwiększone koszty logistyki i słaby popyt: wskaźnik sektorowy wyniósł 45,3 w porównaniu z 40,4 w styczniu.

Respondenci spodziewali się wolniejszego spadku wolumenu nowych zamówień, świadczonych usług i usług w toku, a także przewidywali spowolnienie dynamiki zarówno cen zakupu, jak i kosztu własnych produktów/usług.

Budownictwo przedsiębiorstwa

Piąty miesiąc z rzędu firmy budowlane pesymistycznie oceniały swoją koniunkturę w badanych sektorach, biorąc pod uwagę sezonowe osłabienie aktywności gospodarczej, słaby popyt inwestycyjny i znaczny niedobór wykwalifikowanej kadry: wskaźnik branżowy wyniósł 43,7 wobec 31,9 w styczeń.

Respondenci znacznie osłabili negatywne oceny wolumenów budowy, nowych zamówień, zakupów surowców i materiałów.

Budowniczowie złagodzili także pesymistyczne oceny dostępności wykonawców, jednocześnie czas nie przewidywał zmian w wolumenie zakupów swoich usług, pomimo oczekiwań znacznego przyspieszenia tempa wzrostu kosztów tych usług.

Oczekiwania na wzrost cen skupu nieznacznie osłabły w porównaniu ze wzrostem cen produktów własnych – pozostały na wysokim poziomie.

Szacunki zatrudnienia pozostają powściągliwe

Kierownicy handlu przedsiębiorstwa oczekują nieznacznego wzrostu liczby pracowników, pozostali ankietowani przewidują mniejsze stawki redukcji zatrudnienia, najtrudniejsza sytuacja panuje w budownictwie.

Badanie

Badanie miesięczne przedsiębiorstw przeprowadzono w dniach 5–22 lutego 2024 r. W badaniu wzięło udział 448 przedsiębiorstw. Wśród badanych przedsiębiorstw 45,3% to firmy przemysłowe, 28,3% to firmy usługowe, 21,7% to firmy handlowe, 4,7% to firmy budowlane; 33,5% respondentów to przedsiębiorstwa duże, 28,1% to średnie, 38,4% to małe.

33,3% ankietowanych przedsiębiorstw prowadzi działalność eksportową i importową, 10,3% – wyłącznie eksportową, 16,1% – wyłącznie transakcje importowe, 40,4% – nie przeprowadza zagranicznych transakcji gospodarczych.

Urząd regulacyjny zauważa, że ​​wyniki badania odzwierciedlają jedynie opinię respondentów – menadżerów przedsiębiorstw, a nie szacunki NBU.

minfin.com.ua

Exit mobile version