Projekt - Państwa Nieuznawane

poniedziałek, 13 lipiec 2009 02:00

Państwa nieuznawane stanowią element rzeczywistości międzynarodowej od wielu dekad. Rozpady mocarstw i imperiów kolonialnych powodowały liczne konflikty terytorialne i narodowościowe, z których wiele zakończyło się działaniami zbrojnymi. Ich rezultatem rzadko było ostateczne uregulowanie kwestii spornych terytoriów. Częściej okazywało się, że obszary będące przedmiotem sporu dwóch lub więcej państw pozostawały w sferze tzw. zamrożonego konfliktu. Przedłużanie się tego stanu powodowało konieczność organizacji życia publicznego w ramach istniejących warunków. W ten sposób dochodziło do proklamacji niepodległości podmiotów, które wkrótce potocznie określono mianem republik separatystycznych. Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, unikając tej subiektywnej i publicystycznej terminologii, posługuje się pojęciem państw nieuznawanych. Definiujemy je w następujący sposób: są to państwa de facto (spełniające zatem klasyczne kryteria państwowości: terytorium, ludność, władza) nieuznawane de iure (nie będące członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych i nieuznawanie przez społeczność międzynarodową). Terminologia ta musi zostać dopracowana na gruncie współczesnego dorobku nauki o stosunkach międzynarodowych i politologii. Istnieją bowiem państwa uznawane tylko przez jedno lub kilka innych państw będących członkami ONZ, których status jest dziś rzeczą trudną do zdefiniowania.