poniedziałek, 05 listopad 2012 09:30

Europejska Agenda Cyfrowa. Innowacje dla wzrostu gospodarczego

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

internet  Tomasz Niedziółka

Europejska Agenda Cyfrowa jest jedną z inicjatyw przewodnich strategii „Europa 2020”. Od chwili jej powstania w 2010 roku podjęto szereg działań, które przybliżyły Unię do wprowadzenia w życie rozwiązań, mających jej zapewnić wzrost gospodarczy dzięki zastosowaniu technologii cyfrowych przez społeczeństwo oraz przedsiębiorstwa. 

Istniejące problemy

Europejska Agenda Cyfrowa (EAC) to dokument, którego celem stało się rozwiązanie siedmiu podstawowych problemów, nie pozwalającym Europie na odniesienie sukcesu w sektorze gospodarki opartej na wiedzy [1]. Wśród problemów tych znalazły się:

• podzielony rynek cyfrowy, składający się z mozaiki krajowych rynków internetowych;

• brak interoperacyjności, rozumianej jako współpraca w ustalaniu norm, czy działaniu organów publicznych, co uniemożliwiało rozwój usług oraz urządzeń cyfrowych;

• wzrost cyberprzestępczości oraz niski poziom zaufania do internetu;

• brak inwestycji w sieci;

• niewystarczające badania i innowacje;

• brak umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych;

• niewykorzystane możliwości w zakresie sprostania wyzwaniom społecznym, takim jak zmiany klimatu, starzejące się społeczeństwo czy rosnące koszty opieki zdrowotnej [2].

Europejska Agenda Cyfrowa podkreśliła konieczność podjęcia działań, które służyłyby przeciwdziałaniu wymienionym problemom. Dla realizacji tego celu, wdrażanie EAC oparto na kilku podstawowych filarach, odwołujących się bezpośrednio do zdiagnozowanych wcześniej ograniczeń:

• jednolity rynek cyfrowy [3];

• interoperacyjność oraz tworzenie standardów;

• zaufanie i bezpieczeństwo;

• szybki i bardzo szybki dostęp do internetu;

• badania i innowacje;

• zwiększenie umiejętności wykorzystania technologii cyfrowych i włączenia społecznego;

• korzyści z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych dla społeczeństwa;

• międzynarodowe aspekty agendy cyfrowej.

W ramach wymienionych filarów EAC wymienione zostało ponadto 101 działań, podzielonych pomiędzy poszczególne filary. Realizując swój plan Unia Europejska osiągnąć chce pewne wymierne rezultaty, do których zaliczono m.in. [4]:

• dokonywanie zakupów online przez 50 proc. populacji UE do 2015 roku;

• dokonywanie międzynarodowych zakupów online przez 20 proc. populacji UE do 2015 roku;

• sprzedaż produktów i usług poprzez internet przez 33 proc. firm z sektora MSP do 2015 roku;

• zwiększenie do 2015 roku stopnia regularnego korzystania z internetu z 60 proc. do 70 proc.;

• zmniejszenie do 2015 roku liczby ludności, która nigdy nie korzystała z internetu, z 30 proc. do 15 proc.

Tak szczegółowy plan realizacji założeń oraz określenia oczekiwań EAC może zaskakiwać. Nie mniej jednak to nie ilość planowanych działań, ale ich konsekwentna realizacja powinna zwrócić uwagę obserwatorów rynku ICT w Europie.

Konkretne działania

Warto wskazać na pewien przykład, jakim stała się przyjęta w ostatnim czasie Europejska Strategia Przetwarzania Danych w Chmurze (European Cloud Computing Strategy) [5]. Celem tej Strategii jest przyspieszenie wykorzystania chmury obliczeniowej w całej gospodarce. Zdaniem Komisji Europejskiej, realizacja założeń tej strategii przyczynić się ma do stworzenia 3,8 mln nowych miejsc pracy w Europie do 2020 roku, a także rocznego wzrostu PKB UE na poziomie 160 mld EUR. Omawiana Strategia opiera się na kilku kluczowych działaniach, do których zaliczono:

• rozwiązanie problemu wielości standardów, w celu zapewnienia użytkownikom chmur obliczeniowych interoperacyjności, przenoszenia danych i ich odwracalności. Normy w tym zakresie w myśl Strategii mają zostać wprowadzone do 2013 roku;

• promowanie ogólnounijnych zasad oraz mechanizmów certyfikacji dla wiarygodnych dostawców usług w chmurze;

• opracowanie wzoru usług w chmurze, a także umów o gwarantowanym poziomie usług;

• tworzenie europejskiego partnerstwa z udziałem państw i podmiotów branżowych, w celu wykorzystania siły nabywczej sektora publicznego oraz kształtowania europejskiego rynku chmury obliczeniowej.

W uzasadnieniu stworzenia Strategii przeczytać można, iż stanowi ona odpowiedź na potrzebę opracowania odpowiednich przepisów dotyczących chmur obliczeniowych, zapewnienia sprawnie funkcjonującej przestrzeni cyfrowej w celu tworzenia jednolitego rynku cyfrowego UE. Podkreślono również, iż występujący współcześnie brak wspólnych norm, a także precyzyjnych umów, może odstraszać wielu potencjalnych użytkowników oraz dostawców chmur od ich stosowania. Wynika to z faktu, iż nie wiedzą oni, jakich standardów oraz certyfikatów powinni poszukiwać oraz jakie uregulowania prawne powinni spełniać w prowadzonej przez siebie działalności [6].

Strategia Na Rzecz Przetwarzania Danych w Chmurze jest namacalnym przykładem ujednolicania przepisów prawnych w skali całej Unii Europejskiej w celu tworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego UE. Jak wspomniano, pierwsze przepisy w tym kierunku mają zostać wprowadzone w życie już w najbliższym czasie, tj. przed końcem 2013 roku. Jest to bardzo bliska perspektywa, a przy założeniu faktycznego ich wprowadzenia, będzie oznaczała poważany krok na drodze do integracji podzielonego dzisiaj rynku cyfrowego w UE.

Kolejnym przykładem działań Unii w celu budowy Jednolitego Rynku Cyfrowego UE jest Dyrektywa w sprawie praw konsumentów, której zapisy mają wejść w życie do końca 2013 roku [7]. Dokument ten systematyzuje i ujednolica zróżnicowane dzisiaj przepisy dotyczące praw konsumentów m.in. na rynku internetowym. Ujednoliceniu ulegną m.in. przepisy dotyczące możliwości odstąpienia od umowy, opracowane zostaną ujednolicone w skali całej UE wzory umów i dokumentów, wprowadzony zostanie obowiązek informowania konsumenta o ukrytych kosztach i opłatach.

Pierwsze wnioski

Działania podejmowane przez UE w celu tworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego zmierzają we właściwym kierunku. Ujednolicanie przepisów dotyczących funkcjonowania podmiotów na rynku cyfrowym będzie sprzyjać rozwojowi tego rynku w skali całej Unii Europejskiej. Zarówno klienci, jak i przedsiębiorcy będą mogli w ten sposób funkcjonować według tych samych przepisów niezależnie od kraju, w którym dokonują transakcji.

Działania te sprzyjać też będą zachęcaniu kolejnych podmiotów do rozwijania swojej działalności w skali całej Unii Europejskiej, a nie jak dotąd jedynie w skali jednego kraju. Wprowadzanie wspólnych norm, wzorów umów oraz promowanie zasad certyfikacji w kolejnych branżach rynku cyfrowego sprzyjać będzie wzrostowi zaufania, tak istotnego w branży internetowej.

Ożywianiu sektora cyfrowego służyć będzie także planowane tworzenie partnerstw pomiędzy państwami oraz podmiotami na rynku. Inwestycje państwowe stanowić mogą istotny impuls umożliwiający dodatkowe ożywienie gospodarcze, tworząc tzw. efekt mnożnikowy.

Unia Europejska zauważyła potencjał płynący z inwestycji w technologie cyfrowej, które przełożyć się mogą na zwiększenie liczby miejsc pracy, wzrost PKB oraz ożywienie gospodarcze. Należy stwierdzić, że intensyfikacja działań zmierzających do stworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego może przynieść realne korzyści zarówno w skali mikro-, jak i makroekonomicznej.

Rekomendacje

• Należy konsekwentnie realizować postanowienia Europejskiej Agendy Cyfrowej,

• Należy włączać przedsiębiorców działających na rynku cyfrowym do tworzenia i wdrażania norm, które w bezpośredni sposób będą ich dotyczyć.

• Istotne jest prowadzenie polityki informacyjnej, która wyjaśniała będzie konieczność ujednolicania przepisów oraz prezentowała długofalowe korzyści z tym związane.


Artykuł ukazał się w nr 19/2012 "Biuletynu Opinie" Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae alt

_________________________________________

1 „Europejska Agenda Cyfrowa”, źródło: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:PL:PDF.
2 Ibidem ss. 6-7
3 Patrz też: T. Niedziółka, „Jednolity Rynek Cyfrowy Unii Europejskiej”, źródło: http://fae.pl/biuletynopiniefaejednolityrynekcyfrowyue.pdf  
4 Za stroną: https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/1505
5 “Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe”, http://ec.europa.eu/information_society/activities/cloudcomputing/docs/com/com_cloud.pdf
6 „Europejska agenda cyfrowa: nowa strategia na rzecz pobudzenia wydajności przedsiębiorstw i administracji w Europie poprzez wykorzystywanie chmur obliczeniowych”, źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1025_pl.htm
7 „Dyrektywa w spawie praw konsumentów”, źródło: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:PL:PDF

Czytany 8219 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 październik 2014 00:04